Ali Günal Haberleri, Tapu Müdürü Ali Günal

 

Ali Günal Haberleri, Tapu Müdürü Ali Günal



GENELTANIMI VE ÖNEMİ:

Arşivler Devletin kültür kaynakları ve hazineleridir.
Bunu idrak eden ecdadımızda, çok eskilerden başlayan arşivcilik fikriyatı, Osmanlı İmparatorluğunun kurulmasını takiben geliştirilmiş ve nihayetinde konumuzu teşkil eden tapu arşivi bugün bu görevi yürüten Genel Müdürlüğümüzün kuruluş tarihi olarak da kabul edilen 5 Cemaziyyel Ahır 1263 (21 Mayıs 1847 Cuma) tarihinde yürürlüğe konulan "TAPU HAKKINDA İCRA OLUNACAK NİZAMAT" ın kabulüyle benimsenmiştir.
İlk olarak yürürlüğe konulan bu nizamnamenin 3 ncü maddesinin " mazbata terkim olunarak (mazbata yazılarak) kaza meclisi mazbatası sancak başında hıfz" şeklindeki hükmüyle ilgililerine verilen tapu senetlerinin kaydedildikleri esas defterin Sancak başı Büyük Meclisinde saklanmasına başlanmış ve bilahare yürürlüğe konulan 9 Şevval 1274 yürürlük tarihli 7 Ramazan 1274 tarihli Arazi Kanunnamesiyle arazinin tapuya bağlanması disipline edilmiştir.
Arazi Kanunnamesinin yürürlüğe girmesini takiben çıkarılan 8 Cemaziyel Ahir 1275 tarihli Tapu nizamnamesinin dördüncü maddesinde tapu kaydına esas defterlerin dersaaddette (padişahın payitahtı olan İstanbul'da) hıfz edildikleri, taşradaki el değiştirmelerle ilgili güncelleştirmenin arazinin bağlı bulunduğu sancak meclisinden ilgililere verilecek mazbataya göre yapılarak yeni tapu senedi tanzim edileceği,
22. maddesinde Livalarda her bir livaya bağlı kazalar için birer defterin tutulacağı ve değişikliklerin bu defterler üzerinde yürütülecekleri, 23. maddesinde de değişikliklerle ilgili mazbataların zarf içerisinde veya ilgilisine verilmek suretiyle elden defterhaneye gönderilecekleri ve bu suretle de tapu senedi tesisine esas evrakların dahi muhafaza edilecekleri,
7 Şaban 1276 tarihli Tapu Senedatı Hakkındaki Talimatname’nin 16. bendinde "Tarifnamede beyan olunduğu veçhiyle ilmühaber koçanları her kaza başında kuyut olmak üzere kalacağı sancak başlarında her kaza için birer de icmal defterleri tutulacağından gerek koçanlar ve gerek icmal defterleri hin-i iktiza (gerektiğinde) müracaat olunmak üzere emniyetli mahallerde hıfz olunacaktır" hükmüyle sicil defterleriyle evrak-ı müsbitelerinin kat’i bir surette muhafaza edilmelerinin yanında ne kadar değerli oldukları da hatırlatılmaktadır.
Ve yine 15 Şaban 1276 tarihli Tapu Senedatı Hakkındaki Tarifname’nin 11. bendinde "Minval-i meşruh üzere ilmühaber varakalarının ikişer cetveli kat” olunarak gittikçe üçüncü cetveli koçanda kalıp, ledel icap müracaat olunmak üzere mahallerinde hıfz olunacak ve bu koçanın ziri dahi her varaka dolduruldukça kezalik beraberce temhir (tasdik) kılınacaktır. Koçanların emr-i muhafazalarında Müdür-i Kaza ile Katibi mesul olup re'si liva itibar olunan kazada dahi ayniyle bu muamele icra olunacaktır" demekle sicillerin muhafaza sorumlulukları da belirtilmiştir.
6 Zilkade 1288 tarihli Tapu Muamelatı Hakkında I.Tapu Katipleriyle Sancak Defteri Hakanı Memurlarına Mahsus Talimat'ın birinci bölümünün 4. bendiyle ikinci bölümünün 2. bendinde Tapu Sicil defterlerinin ikişer nüsha tanzim edilerek, birer nüshalarının ilgili kaza tapu katiplerinde (yani mahallinde), diğer nüshalarının da Sancaklarda ciltlenmek suretiyle saklanacakları belirtilmiş ve böylece sicillerin ikişer nüsha olarak tanzim edileceklerine de açıklık getirilmiştir.
Defterhaneden tapu senetlerinin yazılıp mahallerine gönderilmesi usulüne  (Rumi 1325 Miladi 1909) yılına kadar devam olunmuş ve bu tarihten itibaren muvakat ilmühaber verilmesine son verilerek doğrudan doğruya bütün muamelelere ait tapu senetlerinin mahallerindeki tapu idarelerince verilmesine başlanmış ve mahallerinde yapılan aylık muameleler mahallindeki zabıt defterlerine geçirilerek, bu muamelelerin ikinci nüshası yerine kaim olmak üzere de aylık hasılat defterlerinin tanzimiyle defterhaneye gönderilmelerine başlanmıştır.
Hasılat defterlerinin merkeze gönderilmesine İllerde 1933, İlçelerde de 1934 yılında son verilmiş ve yerine halen uygulamadaki gibi aylık tapu senetlerinin birer nüshalarının Merkeze, 1994 yılında yürürlüğe giren yeni “Tapu Sicil Tüzüğünün 103. maddesinin son fıkrası gereğince Genel Müdürlük Makamının 06.08.2001 tarihli Olur’ larıyla da Bölge Arşivlerinin Kurulmasını takiben 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren Merkeze gönderilmekte olan ikinci nüsha tapu senetleri, ipotek ve ipotek terkin belgeleriyle ikinci nüsha tapu kütüklerinin, tapu sicil müdürlüklerinin bağlı bulundukları Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerine gönderilerek Bölgeler nezdinde Arşivleme yapılmasına başlanılmıştır.
Defter-i Hakani İdarelerinin Tenkisat ve Teşkilatına ve Memurun ve Müstahdeminin Vezaifine Dair 19 Cemaziyel Ahir 1325 ve 17 Temmuz 1323 Tarihli Nizamnamenin Daimi Muamelatına Dair Nizamnamenin 20 ve 32 inci maddeleriyle de tapuya bağlanacak taşınmaz malların tahdit (sınırlandırma) haritalarının da çift nüsha olarak tanzimiyle birer nüshalarının ilgilisine diğer nüshalarının da tapu müstenidi olarak mahalli Defter-i Hakani (Tapu) idarelerinde hıfz edilmesi kabul edilmiş ve böylece kadastro işlemleriyle ilgili fenni belgelerin de tanzim ve aslı niteliği ile arşivlenmelerinin temeli atılmıştır.
5 Cemaziyel Evvel 1331 ve 30 Mart 1329 tarihli Emvali Gayrİmenkulenin Tasarrufu Hakkında Kanunu Muvakkat'ın 1. maddesiyle arazi tasarrufuna dair bilcümle muamelatın Defteri Hakani İdarelerinde yapılması ve ilgililerine de senedi hakani (tapu senedi) verilmesi, 22. maddesiyle her livanın Defteri Hakani memuru tarafından liva dahilindeki bilumum emlak ve arazilerin vakıf gayrimenkullerin her mahalle ve köyleri itibariyle birer esas kayıt defterlerinin tanzimi ve bu defterlerin tasdikli birer nüshalarının da çıkarılarak defterhaneye (yani bugünkü Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yerine geçen üst birime) gönderilmesi ve 32. maddesiyle de şehir ve kasabalarda bilumum emlak ve arazilerin tahdit (sınırlandırma) haritalarının çift nüsha olarak tanzim edilmeleriyle birlikte birer nüshalarının tapu kaydının mütemmimi olarak mahalli defteri hakani (tapu idareleri) de hıfz edilmelerinin gerekliliği teyit edilmiştir. Hatta sözü edilen kanunu muvakkatın 1. maddesinde Defteri Hakanide kayıtlı gayrimenkullerle ilgili bütün davalarda bu kayıtların gözönüne alınması hüküm altına alınmış ve böylece Medeni Kanunumuzun yürürlüğe girmesiyle ilgili tatbikat kanunun (864 sayılı) miras ve ayni haklara ait maddelerin tesislerine de vesile teşkil ettikleri düşünülmektedir.
Zamanla baş gösteren ihtiyaçlar sebebiyle yürürlüğe konulan 3 Eylül 1338 Tarihli Defteri Hakani Hey'eti Fenniyesinin Teşkilat ve Vezaifine ve Harita Ahz ve Tanzimi Hususunda Hey'eti Mezkure ile Defter-i Hakani İdarelerinin vazife ve selahiyetlerine müteallik Talimatnamenin "Hey'eti Kelamiye" görevlerini belirtilen 8.Maddesinin (s) fıkrası harita ve dosyaların defteri mahsusuna kaydedilmesi suretiyle hüsnü muhafazalarına, (c) fıkrasında da fenni evrakı müsbitelerle emirlerin hangi dosyalarda olduğunu belirtmek suretiyle devamlı dosyalarda hıfz edilmeleri ve 25.maddesiyle de beyannamelerden birer, haritalardan da üçer suretlerinin çıkarılarak ait oldukları Defter-i Hakani idaresine tevdii edilmeleri emredilmiştir.
Böylelikle Tapu Arşivinin teknik yönünü oluşturan belgelerin korunmasının talimatlarla düzenlenmesini takiben yürürlüğe konulan 22 Nisan 1341 tarihli ve 658 sayılı Kadastro Kanunuyla da taşınmaz malların hukuki ve teknik yönüyle tespit ve tapu sicillerinin bu tespitlere uygun oluşturulması ve aynı zamanda hukuki ve fenni belge ve haritaların korunmaları kanunlaştırılmakla birlikte Defter-i Hakani'nin üst birimi olarak Tapu Müdüriyeti Umumiyesine bağlı Kadastro Teşkilatı da vücuda getirilmiştir.
Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasını takiben yürürlüğe konulan 743  Sayılı Türk Medeni Kanununun 916. (1006) Maddesiyle Tapu Daireleri Teşkilatının hususi kanunlarla düzenlenmesinin öngörülmesi üzerine çıkarılan 25 Haziran 1932 tarih ve 2015 Sayılı Kanunla Taşra Teşkilatı, 5.6.1936 tarih 2997 Sayılı Kanunla da Tapu ve Kadastro Teşkilatını bünyesinde bulundurmak üzere Genel Müdürlüğümüz (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) Merkez teşkilatı kurulmuştur. Yine Medeni Kanunumuzun 618. (683) Maddesiyle Mülkiyet hakkının kutsallığı üzerinde durularak bu hakla birlikte Tapu Siciline işlenecek (tescil edilecek) mülkiyet hakkıyla birlikte mülkiyet dışında kalan diğer ayni hakların nelerden ibaret oldukları ve Tapu Siciline ne şekilde işlenecekleri, 910. (997) maddesiyle de Tapu Sicilini meydana getiren defter ve belgelerin şekil ve tanzim tarzlarının da hususi Nizamnameyle (Tüzükle) belirtilmesinin gerekliliği benimsenmiştir.
Ayrıca mülkiyet hakkının kutsallığı ve önemi sebebiyle sicillerin her türlü şek ve şüpheden arındırılmış bir şekilde tutulması ve korunmasının önem arz ettiği, aksi halde tapu sicillerinden dolayı vatandaşın vuku bulan zarar ve ziyanının Devlet tarafından (Hazine) karşılanacağı Hazine'nin de zararlara sebebiyet veren memurlara rücu hakkının bulunduğu ve sicillerin doğrudan doğruya Devletin sorumluluğu altında bulundukları Medeni Kanunumuzun 917. (1007).   Maddesi ve aynı zamanda Anayasamızın amir hükümleri altında bulunduğu ve 15.3.1944 tarih, 13/8 sayılı Tevhidi İçtihat Kararıyla da Medeni Kanunundan önceki sicillerin de Devletin mesuliyeti altında bulunduğu açıklanmakla Merkez ve Taşra müdürlüklerimizdeki arşivlerin önemini göstermektedir. 
Medeni Kanunumuzun Amir Hükümlerine dayanılarak (Madde:910 Yeni T.M.K.madde:997) çıkarılan 8.10.1930 tarih, 368 sayılı Tapu Sicil Nizamnamesiyle  de tapu sicillerini meydana getiren defter ve belgelerin şekil ve çeşitleriyle birlikte bunların nasıl tanzim edilecekleri ayrı ayrı maddeler halinde belirtilmiş olup, Medeni Kanunumuzun yürürlüğe girmesinden önce yukarıda belirtilen nizamname ve talimatlarda belirtildiği gibi Tapu Sicil Tüzüğünün 128. maddesi ile Tesis Kadastrosunun yapılmasıyla vücuda getirilen tapu kütükleriyle, güncelleştirmeyle ilgili tapu senetlerinin ve diğer fenni belgelerin birer nüshalarının da hıfz edilmek üzere Merkeze gönderilecekleri zorunlu hale getirilmiştir.
Mülga Tapu Sicil Tüzüğünün 128. maddesindeki açıklamaya rağmen bilahare yürürlüğe konulan ve 3402 sayılı kanunla kaldırılan 766 Sayılı Tapulama Kanununun 30. maddesinin üçüncü paragrafında da tesis kadastrosu biten köy ve kasabalara ait ikinci nüsha tapu kütükleriyle pafta örneklerinin Genel Müdürlüğe gönderileceği üzerinde hassasiyetle durulmuş aynı hassasiyet Mülga Fen İşleri Izahnamesi ve Büyük Ölçekli Harita Yapım Yönetmeliklerinin ilgili maddeleriyle halen yürürlükte bulunan Büyük Ölçekli Harita Yapım Yönetmeliğinin 296 ila 303 ncü maddeleriyle de bu hususlar pekiştirilmiş bulunmaktadır.
Yürürlükte bulunan 7 Haziran 1994 tarih, 94/5623 Karar Sayılı Tapu Sicil Tüzüğünün 103 ncü maddesinin amir hükümleri de yukarıda sözü edilen kanun, tüzük ve yönetmeliklerdeki hükümlere uygun olarak düzenlenmek suretiyle tapu senedi, ipotek ve ipotek terkin belgelerinin birer nüshalarının merkeze veya Bölge Arşivlerine gönderilmesine kesinlik kazandırmıştır. Teknik yönetmeliklerinin fenni belgelerin arşivlenmesi hususundaki hükümlerine uygun olarak yukarıda sözü edilen 2613 Sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu ile 766 Sayılı Tapulama Kanunlarını birleştirmek suretiyle yürürlüğe konulan 3402 Sayılı Kadastro Kanununun uygulamasına yönelik Taşınmaz Malları Sınırlandırma, Tespit ve Kontrol İşlemleri Hakkındaki Yönetmeliğin 26. maddesinin son fıkrası gereğince sicilleri oluşturan tapu kütükleriyle paftaların ikinci nüshalarının Merkeze (Bölge arşivlerinin kurulmasını takiben de söz konusu belgelerin Bölge Müdürlüklerine) gönderilecekleri açıklanmıştır.
   Bu nedenle; Mülga Medeni Kanunumuzun 917. (Yeni Türk M. Kanunu madde:1007.)  Maddesiyle Hazinenin teminatı altına alınmış bulunan Tapu Sicillerini oluşturan asli ve yardımcı sicillerin en iyi şekilde korunması başta Medeni Kanunumuzun tapu sicilini ilgilendiren hükümleri olmak üzere Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Kuruluş tarihi olarak kabul edilmiş bulunan H. 1263 (M. 1847) yılından itibaren çıkan ve tapu sicilini ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmeliklerle sicilleri ilgilendiren evrakların ve sicil örneklerinin birer nüshalarının Merkezde, Ocak 2002 tarihinden itibaren de bölgelerde arşivlenmesi yapılmakta ve korunmaları hususunda azami gayret gösterilmektedir.
Nitekim, Tapu Sicilinden beklenen yararın sağlanabilmesine esas olmak üzere Genel Müdürlüğümüz Teftiş Kurulu Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin ilgili Maddeleriyle de Müfettişler tarafından Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlüklerinin arşivlerinin periyodik olarak denetlenmesi yükümlülüğü getirilmekle de tapu sicillerinin devamlı korunmaları üzerinde hassasiyetle durulmuştur.
Sonuç olarak; Tapu ve Kadastro Arşivi Fatih Sultan Mehmed’in Mülkiyet hakkının kayıt altına alınmasına başlattığından ve bugün Genel Müdürlüğün Kuruluş tarihi olarak da kabul edilen Hicri 1263, (Miladi l847)  yılından beri varlığını sürdürmektedir.

Görev ve sorumluluk:
Tapu ve kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi hukuki (tasarrufi) defter ve belge ağırlıklı Tapu Arşiv Dairesi Başkanlığı ile Özellikle Kadastrosu yapılan Çalışma alanlarının pafta ve bir kısım tekniki belgelerin ikinci nüshalarını arşivleme görevi Fen Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.
Tapu Arşiv Dairesi, Mülga 29.05.1936 tarih ve 2997 sayılı Tapu ve kadastro Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkındaki Kanun’ da “TAPU SİCİLLERİ MÜDÜRLÜĞÜ” ismiyle kurulmuş iken, 29.12.1953 tarih ve 6206 sayılı Kanunla “TAPU ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ” ve halen yürürlükte bulunan 3045 sayılı Teşkilat  Kanunuyla da “TAPU ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI” adı altında;
a- Yurt içi ve yurt dışında tesis edilmiş tapu kayıt ve belgeleri ile ilgili Merkezi ve Taşra arşivleme hizmetlerini düzenlemek, kayıt ve belgeleri değerlendirmek,
b- Tarihi değeri olan eski yazılı tapu kayıt ve belgelerini yurt içi ve yurt dışından gelen uzmanların çalışmalarına hazırlamak ve yardımcı olmak, sonuçlarını değerlendirmek,
c- Modern arşivleme usül ve metodları hakkında araştırmalar yaparak sonuçlarına göre yenilikleri tespit etmek ve uygulamalarını sağlamak,
d- Tapu ve Kadastro birimlerinin, mahkemelerin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve ilgililerin isteği üzerine tapu kayıtlarının kopyalarını çıkarmak ve vermek,
e- Eski yazılı tapu kayıtlarını gerektiğinde yeni yazıya çevirmek, hizmetlerini planlamak ve uygulamayı sağlamak,
f- Genel Müdürlükçe verilecelek benzeri görevleri yapmakla,
görevlendirilmiştir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !